Home / เครื่องผลิตออกซิเจน / เครื่องผลิตออกซิเจน แบบพกพา lf-jay-5p

เครื่องผลิตออกซิเจน แบบพกพา lf-jay-5p

Showing all 2 results

  • ฿17,000.00

    เครื่องผลิตออกซิเจน เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการผลิตออกซิเจนให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องออกซิเจน

  • เครื่องผลิตออกซิเจน เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการผลิตออกซิเจนให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องออกซิเจน

Top